INTEGRÁLNÍ JÓGA

Integrální jóga představuje spojení prostředků působících do oblasti tělesné, duševní i duchovní a zároveň užívá i metod a principů dalších druhů jógy. Jako základ praxe lze proto používat systém radžajógy zajišťující ovlivňování tří uvedených oblastí, spojený s principy džňánajógy, bhaktijógy a karmajógy.

Džňánajóga je zaměřena na oblast lidské inteligence, bhaktijóga na oblast emocí a karmajóga na oblast vůle. Dochází-li k vědomému vývoji v jednom ze tří směrů, jsou pochopitelně ovlivňovány i zbývající složky. Intenzivnější možnost vnitřní práce však představuje vědomé působení do všech tří oblastí, které zároveň umožňuje jejich vyrovnanější, harmoničtější vývoj. Tento postup je obzvlášť vhodný i pro obyvatele dnešního západního světa, neboť poskytuje komplexní protiváhu k množství vlivů a požadavků působících na různé složky lidské bytosti.

Vedle hlavního cíle jógy, jímž je poznání vlastní podstaty, představuje kombinace prostředků radžajógy, džňánajógy, bhaktijógy, karmajógy a případně dalších prvků (např. jógy Bhagavadgíty) jedinečnou možnost celkové stabilizace. V tomto smyslu můžeme hovořit o integraci vnitřní. Ta představuje nastolení rovnováhy mezi oblastmi inteligence, citů a vůle, eliminaci různých rozporuplných nebo protichůdných vnitřních tendencí.

Praxi jógy lze označit za nastolení či obnovení vnitřního řádu.

Cesta k němu závisí na dosaženém stupni poznání, jež lze rozdělit na dvě velké části. První, označovaná za poznání nižší, představuje poznání zprostředkované (například četbou duchovní literatury, vyslechnutím přednášek s duchovní tematikou a podobně.). Touto cestou se může člověk seznámit s morálním kodexem jógy nebo dalšími důležitými principy. Je-li s nimi vnitřně v souladu, pokouší se následně o jejich realizaci v životě, přičemž si zároveň ověřuje i jejich platnost, případně i správnost jejich pochopení. Tato cesta poznání je bezesporu užitečná a může výrazně přispívat ke zkvalitnění života.

Druhá část představuje takzvané vyšší poznání neboli poznání bezprostřední. Zde se jedná o odhalování životních pravd ve vlastním nitru či v duchovních oblastech přímo na základě vlastních zkušeností. Tento postup má zcela odlišný charakter od první části a vedle základního prožitku, jenž lze charakterizovat jako ztotožnění s daným principem, přináší i hluboké vnitřní jistoty.